StartPL

Wspieramy Polski Biznes

O projekcie Start PL

Akcelerator Biznesu StartPL jest projektem nastawionym na wspieranie procesów przedsiębiorczych, od fazy pomysłu, przez fazę organizacji i startu biznesu, aż do fazy rozwoju i ekspansji rynkowej.Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości w Polsce, przez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w sektorze przedsiębiorstw, a także kształtowanie postaw: przedsiębiorczych, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz patriotyzmu gospodarczego.

Portal internetowy StartPL zawiera artykuły popularno-naukowe, e-booki, poradniki, bazę wiedzy oraz pliki do pobrania z różnymi materiałami adresowanymi do potencjalnych i rzeczywistych przedsiębiorców. Zakres tematyczny artykułów obejmuje kluczowe obszary wiedzy biznesowej: marketing, finanse, zasoby ludzkie, logistykę, organizację i zarządzanie, prawo oraz psychologię, a także aktualności ze świata gospodarczego.

Autorami tekstów i materiałów są zarówno naukowcy, specjaliści branżowi, przedstawiciele biznesu, jak i dziennikarze ekonomiczni. Projekt ma charakter niekomercyjny – jest prowadzony przez Stowarzyszenie na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego „KAPITAŁ NARODU”. Powstanie portalu StartPL było możliwe dzięki dofinansowaniu z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 (umowa NR 113/III/2021).

Stowarzyszenie Kapitał Narodu

Stowarzyszenie na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego „Kapitał Narodu” zostało założone w 2017 r. przez grupę polskich naukowców i ludzi biznesu.

Zgodnie za Statutem celem Stowarzyszenia jest:

  1. Budowanie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, promocja patriotyzmu ekonomicznego w obszarze polskiej gospodarki oraz dziedzictwa narodowego.
  2. Wspieranie i promocja innowacyjnej gospodarki i nowych technologii start-upów poprzez program nowego ekosystemu i upowszechnianie polskich technologii na świecie.
  3. Budowanie rynku kapitałowego i długookresowego finansowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego.
  4. Ochrona i promocja środowiska naturalnego w gospodarce zrównoważonej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim poprzez:

– tworzenie i wpieranie wzajemnych powiązań pomiędzy podmiotami fizycznymi, firmami, instytucjami rządowymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi i ekosystemem nowych technologii;

– działania edukacyjne i promocyjne mające na celu poprawę i wzmocnienie wizerunku polskich firm w kraju i za granicą;

– organizowanie konferencji, seminariów, debat, szkoleń i wykładów; wydawanie książek, czasopism, broszur;

– prowadzenie i wspieranie analiz i badań naukowych (w tym ekonomicznych i marketingowych), oraz wydawanie raportów nt. ekonomiczno-finansowe;

– współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji strategii i programów rozwoju przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Polski;

– wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym w szczególności wdrażania innowacyjnych technologii;

– wspieranie inteligentnej i innowacyjnej gospodarki i umiędzynarodowiania polskich firm;

– promowanie i upowszechnianie postaw patriotyzmu gospodarczego.

Od momentu powstania Stowarzyszenie zorganizowało szereg konferencji i spotkań z przedstawicielami biznesu oraz władz publicznych. Najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez Stowarzyszenie to:

  • Konferencja pt.: „Kapitał narodowy – jego pomiar i znaczenie w gospodarce”, Władysławowo; Wrzesień 2018.
  • Konferencja pt.: „Skutki przekształceń gospodarczych w Polsce przed i po 1989 roku”, Kępa, listopad 2019.
  • Konferencja pt.: „Perspektywy polskiej gospodarki w dobie COVID-19”, Płock, czerwiec 2020.
  • Konferencja pt.: „Cyberbezpieczeństwo procesów informatyzacji w Polsce”, Płock, wrzesień 2020.