StartPL

dr hab. Przemysław Kulawczuk

Projektowanie formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa przez start-upy

Każda osoba podejmująca decyzję o uruchomieniu mikro lub małej firmy musi podjąć decyzję o wyborze formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Sformułowanie forma organizacyjna – prawna łączy w sobie dwa elementy: konstrukcję przedsiębiorstwa oraz jego prawne sformułowanie. Konstrukcja przedsiębiorstwa, czyli inaczej sposób w jaki zbudowane jest przedsiębiorstwo uosabia się w strukturze organizacyjnej oraz w prawnym ukształtowaniu tej struktury organizacyjnej, czyli w formie prawnej. Oba te elementy są ze sobą integralnie połączone i nie istnieje w zasadzie możliwość ich rozdzielnego rozpatrywania. W obu zakresach niezbędny jest pewien poziom wiedzy, jednak nie trzeba być magistrem zarządzania czy prawa aby prawidłowo sformułować formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa. W szczególności należy skoncentrować się na elementach najważniejszych, poznać kluczowe rozwiązania oraz potrafić je scalić, aby móc skutecznie i bez niepotrzebnych błędów funkcjonować w biznesie.   

Źródło: www.pexels.com

Struktury organizacyjne. Liczy się nie tylko konstrukcja ale czemu ona ma służyć

Struktura organizacyjna małego czy średniego przedsiębiorstwa wydaje się zagadnieniem mało ważnym, tym bardziej, że z reguły większość przedsiębiorstw z tej grupy zatrudnia kilku- kilkunastu pracowników, i w związku z tym przyjmuje w większości strukturę płaską, w której występuje szef-właściciel i podlegają mu wyłączenie pracownicy wykonawczy, którzy otrzymują od szefa zlecenia i je realizują. Takie rozumienie tematu utrzymuje, że kształt tej struktury jest kwestią oczywistą, a jej zawartość (rodzaje stanowisk pracy) wynika z wcześniejszego doświadczenia szefa. O ile jednak kształt struktury organizacyjnej w większości mikro czy nawet małych przedsiębiorstw nie budzi wątpliwości to jednak jej zawartość może bardzo poważnie wpływać na uzyskiwane rezultaty ekonomiczne. 

Według Encyklopedii Zarządzania  „Struktura organizacyjna jest to sposób formalnej organizacji firmy, zestaw elementów (komórek organizacyjnych: stanowisk , działów, części wyodrębnianych przez samą firmę ) i powiązań między nimi (przepływów informacji , formalnych podziałów obowiązków, przynależności itp.). Struktura organizacji jest sposobem na formalne określenie relacji i zależności między jej uczestnikami … .”

Nauka zarządzania wskazuje, że wśród podstawowych więzi organizacyjnych wyróżnić możemy więzi: hierarchiczne, (podporządkowanie podwładnych przełożonym), funkcjonalne, (pełnienie funkcji ogólnoorganizacyjnej wobec innych członków organizacji), techniczne, (zależności w procesie technologicznym) oraz informacyjne (kwestia dostępu do informacji i ich upowszechniania). Strukturę organizacyjną wizualizuje się za pomocą schematu organizacyjnego.

Jednak sam schemat organizacyjny stanowi tylko pierwszą warstwę struktury (konstrukcji) organizacji, natomiast kolejną warstwę tego jak skonstruowana jest organizacja są opisy komórek organizacyjnych i opisy stanowisk pracy, które wyjaśniają jaka jest rola, czyli funkcje, które pełnią one w organizacji. Nie chodzi tutaj o podział funkcji na różne typy ale o określenie konkretnych funkcji jakie pełnią te stanowiska czy komórki organizacyjne w organizacji, czyli odpowiedzi na pytanie czemu one służą.

Najmniejszą jednostką w strukturze organizacyjnej jest stanowisko pracy. Stanowiska pracy można grupować w komórki organizacyjne według różnych kryteriów.

1) Pierwszym kryterium wyodrębnienia jest podobieństwo funkcji jakie pełnią poszczególne stanowiska. Podział funkcjonalny (na komórki) może istnieć w mikrofirmie jeżeli np. stanowisko księgowego, marketingowca czy serwisanta są wyodrębnionymi stanowiskami obok np. zakładu remontowo-budowlanego, który jest główną komórką organizacyjną. W takim układzie komórki pomocnicze będą wyodrębnione według kryterium funkcjonalnego, a komórka podstawowa według podobieństwa funkcji stanowisk pracowników (prowadzenie remontów).

2) Drugim kryterium wyodrębnienia może być wytwarzanie tych samych produktów czy usług przez określone stanowiska pracy. W małej firmie, np. w restauracji może istnieć podział na obsługę bieżącą na sali (kieruje ją kierownik sali) oraz na obsługę eventów i imprez (kierują ją menadżer). W takim układzie stanowiska grupuje się w komórki organizacyjne odpowiedzialne za wytworzenie konkretnych typów usług gastronomicznych.

3) Kolejnym kryterium wyodrębnienia komórek organizacyjnych jest grupowanie stanowisk w komórki według typów klientów. Jeżeli klienci firmy różnią się zdecydowanie między sobą i oczekują różnych usług, które oferuje mała firma, sensownym jest wyodrębnienie różnych komórek do ich obsługi. Jeżeli prowadzimy małą firmę która układa sieci telekomunikacyjne i serwisuje lokalne sieci klientów to sensownym wydaje się podział na 1) komórkę obsługi sieci (dla klientów sieciowych) oraz na usługi dla klientów końcowych, czyli na 2) komórkę obsługi klientów końcowych.

4) Często stosowanym kryterium wyodrębnienia komórek organizacyjnych jest kryterium geograficzne czy regionalne. Takie kryteria są często stosowane w małych firmach które obsługują np. cały kraj w zakresie serwisowania konkretnych urządzeń u klientów. W takim układzie może istnieć podział na 1) serwis obszaru północ i 2) na serwis obszaru południe. Kryteria te stosuje się często w przypadku ekspansji działalności przedsiębiorstwa na nowe obszary.

Możliwe są również inne kryteria wyodrębnienia struktur organizacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zależne bezpośrednio od ich potrzeb lub specyfiki.

Przy projektowaniu struktur organizacyjnych wykorzystuje się specyficzne słownictwo w tym zakresie i przynajmniej trzy terminy warto w tym zakresie wyjaśnić. Pierwszym terminem jest pojęcie rozpiętości kierowania, które określa ilu podwładnych posiada kierownik. Drugim zasadniczym pojęciem jest podział na struktury wysmukłe i płaskie. Struktura wysmukła charakteryzuje się małą rozpiętością kierowania i istnieniem wielu szczebli zarządzania Taka struktura może istnieć w firmie remontowo-budowlanej, w której są 3 brygady remontowe po 6 pracowników, w tym brygadzista, brygadziści podlegają kierownikowi ds. remontów a ten wraz z kierownikami innych 3 działów podlega szefowi produkcji (który z kolei wraz z 5 innymi szefami podlega zarządowi). W tym układzie funkcjonują 4 szczeble zarządzania, brygady mają rozpiętość kierowania 5, dział remontów ma rozpiętość kierowania 3 (3 brygadzistów) a  rozpiętość kierowania szefa produkcji wynosi 4. Ta struktura będzie określana mianem wysmukłej: będą 4 szczeble zarządzania. W tej samej firmie można inaczej ustalić komórki organizacyjne: można podzielić je na sekcje bez podziału na brygady. W takim układzie kierownik sekcji remontów będzie kierował zespołem liczącym 18 pracowników i będzie podlegał właścicielowi firmy. W takim układzie będą dwa szczeble zarządzania, przy czym rozpiętość kierowania licząca 18 pracowników liniowych będzie wskazywała na płaską strukturę organizacyjną. 

W ramach projektowania struktury organizacyjnej warto wspomnieć, iż istnieje wiele typów struktur i najbardziej podstawowy podział obejmuje struktury liniowe, funkcjonalne, liniowo-funkcjonalne i macierzowe. W strukturze liniowej każdy pracownik odpowiada tylko przed jednym przełożonym i istnieje sztywna droga służbowa (góra – dół i dół – góra). W strukturze funkcjonalnej każdy pracownik posiada kilku kierowników, którym podlega w różnych zakresach. Przykładowo pracownik działu produkcji musi realizować zlecenia swojego działu produkcji (w zakresie produkcji podstawowej), wykonywać zlecenia działu reklamacji (przy naprawach gwarancyjnych zwróconych produktów) oraz działu zamówień specjalnych (wtedy kiedy trzeba wykonywać zlecenie dla wojska czy policji). W omawianym przypadku pracownik działu produkcji realizując swoje zadania wykonuje funkcję produkcyjną (w głównym stopniu), naprawczą i interwencyjną (obie w mniejszym stopniu). Struktura funkcjonalna wytwarza duże wyzwania kiedy pracownicy mają zbyt napięty czas pracy i nie funkcjonują ścisłe reguły co wykonywać w jakiej kolejności. Takie struktury często istnieją w MMŚP. Struktura liniowo-funkcjonalna jest połączeniem obu poprzednich i pracownicy podlegają jednemu kierownikowi, który jednakże może uzyskiwać zlecenia pracy od innych komórek organizacyjnych i w rezultacie sam steruje pracą swojej komórki. W tym układzie to kierownik uzgadnia kolejność wykonywanych zadań, nadmierny stres nie musi dotyczyć pracowników, przenosi się natomiast na kierownika. Struktura macierzowa jest pewną odmianą struktury funkcjonalnej, w której funkcjonuje zmienność ról pracowników i kierowników. W strukturze macierzowej, która funkcjonuje w układzie projektowym, projekt jest na przykład kierowany przez kierownika, który równocześnie może być pracownikiem wykonawczym w innym projekcie. Zarządzenie czasem odbywa się poprzez uzgodnienia terminów i wywieranie nacisku zbiorowego, co może prowadzić do okresowych przeciążeń niektórych uczestników projektów.     

 1. Formy prawne do wykorzystania przez start-upy, pomyśl o podatkach i obciążeniach

Paradoksalnie, wbrew utartym schematom, to nie kwestia odpowiedzialności za zobowiązania jest głównym czynnikiem wyboru formy prawnej przez start-upy. Głównymi czynnikami wyboru formy prawnej są  kwestie podatkowe oraz istniejące zwyczaje w branży, w której ma działać nowa firma. W związku z tym kwestia wyboru formy prawnej zostanie przedstawiona w ścisłym związku z rozwiązaniami podatkowymi i zasadami obowiązującymi w branży, nie wchodząc w szczegóły z punktu widzenia rozwiązań prawnych, których detale tak naprawdę mało interesują osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. Dzięki temu formy prawne zostaną omówione z punktu widzenia tego, nie czym one są, ale co one znaczą dla nowego biznesu. Kandydat na przedsiębiorcę ma do wyboru dość ograniczoną liczbę form prawnych. Ich krótka charakterystyka została zamieszczona w tabeli.

Tabela 1. Formy prawne przedsiębiorstw z punktu widzenia ich znaczenia dla strat-upów
Źródło: Opracowanie własne

Powyższą listę można jeszcze uzupełnić o spółdzielnie, ale są one tworzone bardzo rzadko i spółdzielnie socjalne, które były pomysłem na obniżenie stopy bezrobocia przez osoby, które nie były sobie w stanie same znaleźć miejsca pracy ale przy wsparciu publicznym same tworzyły miejsca pracy dla siebie. Forma ta jednak nie rozwinęła się szczególnie ze względu na spadającą stopę bezrobocia. Warto zauważyć, że działalność gospodarcza może być również prowadzona w formie wyodrębnionej działalności gospodarczej przez fundacje i stowarzyszenia ale wymaga to wpisu do rejestru przedsiębiorców. Ponieważ nie są to zbyt częste formy budowania start-upów – pominięto te formy prawne.

Przedstawione w tablicy informacje wymagają dodatkowych wyjaśnień: we wszystkich formach prawnych przedsiębiorstw, które nie posiadają osobowości prawnej – wszyscy właściciele odpowiadają za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem, chociaż w przypadku spółki partnerskiej, tylko w zakresie prowadzonych przez wspólnika spraw. Dotyczy to działalności gospodarczej osoby fizycznej, spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowej (z wyłączeniem jednej grupy wpólników). Spółki z o.o. i spółki akcyjne posiadają osobowość prawną a ich właściciele odpowiadają do wysokości wniesionych kapitałów. Ponieważ osoby prawne posiadają osobowość prawną traktuje się je jako oddzielne byty i opodatkowuje podatkiem od osób prawnych CIT. Powoduje to, że dochody tego typu przedsiębiorstw, jeżeli mają być podzielone wśród właścicieli muszą być dwukrotnie opodatkowane (CIT a potem PIT). W polskim prawie tą zasadę stosuje się również do spółek komandytowych, pomimo, że nie posiadają one osobowości prawnej. 

W przypadku bardzo małych działalności gospodarczych sensownym jest ich rozpoczynanie od działalności gospodarczej osoby fizycznej lub spółki jawnej, ponieważ dają one największy zakres swobody w zakresie wyboru sposobu opodatkowania. Przykładowo podatek ryczałtowy w zakresie innej działalności usługowej wynosi tylko 8,5% przychodu. Przy niskich kosztach własnych działalności i ryczałtowym ZUS i degresywnej składce zdrowotnej, której procentowa wielkość spada wraz ze wzrostem przychodu do opodatkowania: przy przychodzie powyżej 300 tys. złotych rocznie jest to około 4%.

W przypadku, kiedy start-up funkcjonuje branży marketingowej, konsultingowej, technologicznej, informatycznej itp. zwyczajowym posunięciem jest rozpoczęcie od formy prawnej typu spółka z o.o. co wynika z elastyczności w zakresie pozyskiwania kapitału. Spółki innowacyjne z reguły poszukują źródeł publicznych i prywatnych do sfinansowania ich pomysłów i w pierwszej rundzie finansowania tego typu forma jest korzystna. W przypadku przejścia do inwestorów rynkowych typu fundusze venture capital lub private equity dość łatwo spółkę z o.o. przekształcić w spółkę akcyjną. Wejście na giełdę i dokonanie pierwszej publicznej emisji akcji jest marzeniem wielu twórców start-upów, którzy dzięki temu mogą znacznie się wzbogacić. Jednak musi stać za tym innowacyjny pomysł i wysoki poziom ambicji twórców start – upu. Poniżej przedstawiono obserwacje konsultantów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, które mogą być użyteczne w zakresie projektowania form organizacyjno – prawnych start-upów.       

 1. Zasady projektowania form organizacyjno – prawnych przedsiębiorstw – obserwacje konsultanta
 2. Dokonać obserwacji na temat przeważających form w danej branży

Przyglądamy się jakie formy dominują w danej branży i w kategorii wielkościowej przedsiębiorstw, w której zamierzamy działać. Rozumiemy przez to, że większość przedsiębiorstw wybiera tę formę jako najbardziej specyficzną i akceptowalną dla klientów i dostawców branży. 

 1. Ustalić skalę planowanej działalności gospodarczej

Dokonać oceny na ile będzie skomplikowana działalność i jakie służby są niezbędne aby ją opanować

 1. Ustalić główne cele gospodarcze przedsiębiorstwa

– działalność zarobkowa (dla korzyści

– działalność bezwynikowa (dla członków)

– działalność pożytku publicznego (dla społeczeństwa lub grup problemowych)

 1. Ustalić liczbę (orientacyjnie) faktur i dokumentów rozliczeniowych

To pozwala na określenie pracochłonności dokumentacyjnej. W dużej pracochłonności wskazane są osoby prawne.  

 1. Ustalić w jaki sposób byłyby rozliczane koszty

– formy ryczałtowe nie zmuszają do rozliczania kosztów ale zmuszają do oszczędności kosztów

– formy oparte na pełnej księgowości mogą czasami zachęcać do maksymalizacji części kosztów (np. leasing samochodów) – wówczas wybór podatku liniowego

 1. Ustalić jakie byłyby więzi zapewniające współpracę i motywujące do współdziałania

Jeśli współpraca miałaby być dość złożona z działanie kompleksowe wskazane są bardziej rozwinięte formy i odwrotnie

 1. Ustalić możliwości oszczędnego opodatkowania i podziału nadwyżki (korzyści) pomiędzy zaangażowane w przedsiębiorstwo osoby

Forma opodatkowania decyduje o atrakcyjności niektórych rodzajów form: np. zagadanie jednokrotności opodatkowania

 1. Ustalić ryzyko

W formach w których jest duże ryzyko warto wybierać formy oparte na osobach prawnych

 1. Zestawić wszystkie powyżej określone obserwacje, zaproponować formę podstawową i ewentualnie jedną lub dwie alternatywy
 2. Porównać formę podstawową i alternatywy i dokonać wyboru

 

 1. Przykłady projektowania form organizacyjno-prawnych start – upów

Poniżej przedstawiono kilka przykładów projektowania form oragnizacyjno – prawnych przedsiębiorstw, czyli nowych start – upów.

Sytuacja decyzyjna 1.

Planujesz utworzyć małe przedsiębiorstwo przetwarzające plastyk na granulat. Twoja firma będzie zatrudniała 15 pracowników, w tym 10 do odbioru odpadów od klientów. Planowane obroty nie przekroczą 3 mln złotych. Zainwestujesz własny kapitał 300 tys. złotych. Jaką formę organizacyjno-prawną wybierzesz. Uzasadnij odpowiedź.

Rozwiązanie:

Forma prawna: działalność gospodarcza osoby fizycznej (bez szczególnej formy prawnej). Jeden właściciel, uruchamia działalność z własnych środków, rozpiętość kierowania 15 osób umożliwia kierowanie przez właściciela w formie jednoosobowej działalności gospodarczej (bez szczególnej formy prawnej). Wielkość obrotów umożliwia co prawda ryczałt ze sprzedaży ale ze względu na kosztochłonność wskazane jest skorzystanie z podatku liniowego. Księgowość i podatki będzie prowadziła zakontraktowana firma zewnętrzna.

Struktura organizacyjna: Dwuszczeblowa: Dwie komórki, kierowane przez brygadzistów, podlegające właścicielowi, pierwsza komórka produkcji granulatu: 5 pracowników w tym brygadzista, druga komórka odbioru odpadów plastykowych: 10 pracowników w tym brygadzista, pracujących w 3 wozach odbiorczych. Brygadziści odpowiadają przed właścicielem a pracownicy produkcji granulatu i odbioru odpadów plastykowych przed brygadzistami.

Schemat organizacyjny

Sytuacja decyzyjna 2.  

Razem z kolega (koleżanką) chcecie założyć firmę urządzania terenów zielonych. Macie smykałkę do zieleni i wiecie jak to robić. Na początku chcecie w firmie pracować sami. Inwestycje nie będą wielkie około 30 tys. Jaką formę organizacyjno-prawną wybierzesz. Uzasadnij odpowiedź.

Rozwiązanie:

Forma prawna: spółka cywilna albo jawna, wymaga sporządzenia umowy pisemnej pomiędzy wspólnikami, ale spółka jawna wymaga tez rejestracji w sądzie rejestrowym. Jeżeli spółka ma być tylko oparta o pracę własną właścicieli to prawdopodobnie spółka cywilna jest prostszym rozwiązaniem. Biorąc pod uwagę perspektywę zatrudnienia pracowników i rozwój firmy poszerzyłby się poza 2 brygady prowadzone przez współwłaścicieli na nowe działy, takie, jak szkółka ogrodnicza, sklep internetowy itp., to lepiej założyć spółkę jawną, daje ona lepsze możliwości prowadzenia złożonej firmy. Spółka taka wymaga rejestracji w sądzie,  procedury w KRS są bardziej pracochłonne niż wpis do ewidencji gospodarczej. Decyzja ostateczna: spółka cywilna, forma podatkowa ryczałt ze sprzedaży ewidencjonowanej, podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgowości i podatki – poprowadzi biuro rachunkowe.

Struktura organizacyjna: współzarządzanie w dwuosobowej komórce wykonawczej prowadzonej przez właścicieli, a z czasem po zatrudnieniu docelowo po 3 pracowników, dwie brygady usług ogrodniczych, każda zarządzana przez jednego ze współwłaścicieli, raz w tygodniu zebrania menedżerskie współwłaścicieli podczas których mają być podejmowane decyzje o całej firmie.

Schemat organizacyjny (docelowy)

Sytuacja decyzyjna 3.

Analizujesz możliwość stworzenia firmy softwarowej produkującej oprogramowanie dla wspomagania gospodarki odpadowej w przedsiębiorstwach. Firma będzie oparta na Tobie i 3 znajomych branżowców i informatyków.  Do tej pory prowadzicie działalność zarobkową jako jednoosobowe działalności gospodarcze. Jaką formę organizacyjno-prawną wybierzesz. Uzasadnij odpowiedź.  

Rozwiązanie:

Forma prawna: Jako osoby indywidualne utrzymujecie indywidualne działalności gospodarcze. Sprawdzacie jakie formy prawne posiadają firmy oferujące oprogramowanie dla przedsiębiorstw w branży komunalnej, ciepłowniczej, zieleni miejskiej itp. Dominują spółki z o.o. i akcyjne. Ponieważ nie chcecie angażować zbyt wielkich środków podejmujecie decyzję o uruchomieniu spółki z o.o. jako integratora nowego oprogramowania. Spółka ta będzie korzystać z usług indywidualnych działalności informatycznych ale będzie integrować ich wysiłki w celu wypuszczenia większego produktu.

Struktura organizacyjna: Spółka z o.o. jest organizacją z jedną komórką stałą, którą jest zarząd. Jest to szkieletowa struktura składająca się z 2 osób, będących jednocześnie wspólnikami spółki z o.o. oraz jej podwykonawcami. W tym zarządzie każdy z członków jest uprawniony jednoosobowo do podpisywania umów w imieniu spółki, w innym przypadku mógłby nastąpić konflikt interesów. W przypadku zarządu jednoosobowego trzeba powołać pełnomocnika dla zawierania umów z Prezesem.

Jednak poza samą spółką z o.o. funkcjonują 4 indywidualne działalności gospodarcze, które współpracują ze spółką z o.o. na zasadach umownych. Można je potraktować jak podporządkowane (mocą umowy) jednoosobowe komórki organizacyjne.  .

Schemat organizacyjny 

Sytuacja decyzyjna 4.

Chcielibyście w grupie pasjonatów (5) zdrowej żywności założyć portal internetowy (reklamowy) oraz sklep internetowy, który upowszechniałby rzadkie w Polsce produkty żywności pełnowartościowej oraz promowałby przepisy kulinarne z wykorzystaniem tych produktów. W ramach przedsięwzięcia projektowane jest też uruchomienie doradztwa w zakresie diety i projektowania indywidualnych programów dietetycznych dla klientów. Z waszych szacunków wynika, że inwestycja początkowa musiałby wynieść 70 tys. PLN. Jaką formę organizacyjno-prawną wybierzesz. Uzasadnij odpowiedź.  

Rozwiązanie:

Forma prawna: Liczba wspólników sugeruje średnie przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę liczbę zamierzeń: portal internetowy (reklamy), sklep internetowy (przychody ze sprzedaży) oraz doradztwo dietetyczne – wskazuje na złożoność inicjatywy. Jednak jak wydaje się w większości wyniki będzie można osiągnąć poprzez nakład pracy wspólników. W takiej sytuacji wartą do rozważenia opcją jest spółka z o.o. W przypadku dużego rozwoju zawsze można ją przekształcić w spółkę akcyjną (do założenia spółdzielni potrzeba 10 członków. a przy założeniu spółki akcyjnej wymagany jest kapitał 100 tys. zł). Wariantem godnym rozważenia jest wariant spółki jawnej ale wówczas funkcjonowałaby pełna odpowiedzialność wspólników, czego w przypadku spółki z o.o. w większości da się uniknąć. Przyjęte rozwiązanie: spółka z o.o.. 

Struktura organizacyjna: Proponuje się zorganizowanie spółki w podziale na 3 działy (portal reklamowy, sklep internetowy, doradztwo dietetyczne) wzmocniony przez 2 jednoosobowe komórki funkcjonalne: księgową i prawnika. Przełożonym wszystkich komórek jest dyrektor,  który zarządza poprzez zwoływanie narad z kierownikami działów liniowych i, jeżeli jest to potrzebne, z komórkami funkcjonalnymi, raz w tygodniu.

Schemat organizacyjny

O autorze:

dr hab. Przemysław Kulawczuk

profesor Uniwersytetu Gdańskiego; specjalizuje się w badaniach nad przedsiębiorczością, systemami podatkowymi, CSR, modelami biznesowymi oraz zieloną gospodarką; autor lub współautor wielu monografii w tym m.in.: Przedsiębiorczość intelektualna i technologiczna XXI wieku, Wpływ społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki biznesu na zarządzanie przedsiębiorstwami, Wpływ oddziaływań behawioralnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a także ponad 200 artykułów naukowych, raportów i opracowań;  ma ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla biznesu; przez wiele lat kierował Polsko-Amerykańskim Ośrodkiem Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, a następnie Instytutem Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym.