StartPL

dr hab. Marek Szczepaniec

Ryzyko w działalności gospodarczej a wyniki przedsiębiorstw

Gotowość do podjęcia ryzyka jest immanentną  cechą przedsiębiorców, którą wykazują w momencie zakładania firmy [zob. van Praag i Cramer (2001)]. Forlani i Mullins (2000) piszą, że każdego roku tysiące osób decyduje się na rozpoczęcie działalności pomimo wysokiego ryzyka. Według prekursora badań nad przedsiębiorczością – Cantillona – każdy, kto otrzymuje niepewny przychód, jest skłonny do ryzyka, może być utożsamiany z przedsiębiorcą [zob. Piecuch (2010)]. Drucker pisze z kolei, że każdy, kto jest w stanie sprostać wymogom podejmowania ryzykownych decyzji, może nauczyć się przedsiębiorczego działania i tym samym zostać przedsiębiorcą.

Źródło: www.pexels.com

Busenitz (1999) uważa, że liczba niepowodzeń biznesowych, które występują, ilustruje ryzyko nieodłącznie związane z rozpoczęciem działalności. Badania Cooper, Woo i Dunkelberg (1988) pokazały, że 95% przedsiębiorców uważa, że ich przedsięwzięcie odniesie sukces, mimo że ponad połowa nowych projektów gospodarczych kończy się niepowodzeniem.

W Polsce większość pomysłów biznesowych kończy się niepowodzeniem. Już w pierwszym roku 25-35% nowych firm musi zakończyć swoją działalność. W ciągu pierwszych 3 lat z rynku znika ok. 50% nowych przedsiębiorstw. Wg badań GUS (2020a) spośród przedsiębiorstw niefinansowych, deklarujących rozpoczęcie działalności w 2018 r., do roku 2019 aktywnych pozostało 67,6%. Pomimo tak wielu przykładów niepowodzeń w biznesie, co roku pojawia się coraz więcej osób otwierających działalność gospodarczą. Optymistyczne jest też to, że z każdym kolejnym rokiem obecności na rynku przedsiębiorstwa mają wyższe wskaźniki przetrwania kolejnego roku: w drugim roku wynoszą one 72,0%, w trzecim 75,6%, w czwartym 87,7%, a w piątym 88,7% [zob. GUS (2020b)]. 

Ryzyko (risk) – można zdefiniować jako prawdopodobieństwo, że podmiot gospodarczy poniesie straty w następstwie podjęcia danej decyzji ekonomicznej [zob. Encyklopedia Zarządzania (2020)]. Bernstein (1997) łączy pochodzenie terminu ryzyka ze starowłoskim risicare, co oznacza odważyć się. W tym sensie ryzyko jest zatem raczej wolnym wyborem działania, które trzeba mieć odwagę podjąć [Bernstein (1997) cyt. za Sierpińska, Sierpińska-Sawicz, Węgrzyn (2019)]. Pomiar ryzyka zwykle odbywa się za pomocą badań ankietowych, w ramach których przedsiębiorcy lub menedżerowie proszeni są o ocenę prawdopodobieństwa strat i innych powiązanych zagrożeń związanych z podejmowanymi decyzjami [zob. March i Shapira (1987); Lumpkin i Dess (1996)]. Dla większości menedżerów (i przedsiębiorców) ryzyko jest jednak pojęciem związanym przede wszystkim z samą stratą, a nie prawdopodobieństwem jej wystąpienia. Ryzyko traktowane jest też czasami jako odchylenie od celu. Mayo (1997) pisze, że „ryzyko oznacza obawę, że rzeczywisty zysk realizowany przez inwestora będzie różnić się od spodziewanego”. Większość autorów traktuje ryzyko jako zagrożenie stratami lub niezrealizowaniem celu, ale są i tacy, którzy ryzyko postrzegają w kategorii szansy (risk as opportunity) [zob. Gimeno i in. (1997)].

Zgodnie z badaniami Busenitz i Barney (1997) oraz Stewart Jr. i Roth (2001), przedsiębiorcy wykazują większą skłonność do podejmowania ryzyka niż menedżerowie. Może to wynikać m.in. z nadmiernej pewności siebie, nadmiernego optymizmu oraz szeregu zniekształceń poznawczych [zob. np. Busenitz i Barney (1997)]. Palich i Bagby (1995) wykazali w badaniach, że przedsiębiorcy częściej niż menedżerowie widzą mocne strony i szanse projektu, natomiast rzadziej zauważają słabe strony i zagrożenia.      

 Skłonność do podejmowania ryzyka w sprawach biznesowych

Z badań Szczepaniec, Kulawczuk i Jurkiewicz (2021), prowadzonych w Polsce w latach 2010-2015, wynika, że największa grupa przedsiębiorców (od 44,% do 50,8%) ocenia swoją skłonność do podejmowania ryzyka w sprawach biznesowych (rozwój, wprowadzanie nowych produktów, wchodzenie na nowe rynki itp.) jako przeciętną. W próbach badawczych znalazło się więcej osób deklarujących „raczej niską” lub „wyjątkowo niską skłonność do podejmowania ryzyka” (łącznie od 28,4% do 34,5%), niż osób deklarujących „raczej wysoką” lub „wyjątkowo wysoką skłonność do podejmowania ryzyka” w sprawach biznesowych (w sumie od 14,9% do 23,2%) [zob. tab. 1. prezentującą wyniki z 2014 r.].

Tabela 1. Nastawienie do ryzyka – sprawy biznesowe, 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=1100).

Przedsiębiorcy wykazujący wysoki poziom akceptacji ryzyka w sprawach biznesowych częściej (niż pozostałe grupy) deklarowali: podejmowanie inwestycji w ostatnim roku (zależność istotna statystycznie), plany inwestycyjne na kolejny rok (zależność istotna statystycznie), wprowadzanie innowacji (zależność istotna statystycznie), korzystanie z kredytów (nieistotna statystycznie), prowadzenie eksportu / importu (zależność istotna statystycznie) oraz zwiększanie zatrudnienia (zależność byłaby istotna statystycznie przy poziomie istotności 0,10) [zob. tab. 2.].

Tabela 2. Nastawienie do ryzyka w sprawach biznesowych a zachowania gospodarcze, 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=1100).

Przedsiębiorcy wykazujący wysoki poziom akceptacji ryzyka w sprawach biznesowych relatywnie częściej (niż pozostałe grupy) deklarowali wzrost obrotów (zależność istotna statystycznie) oraz zysków (zależność istotna statystycznie), a rzadziej spadek tych wskaźników. Częściej wskazywali także na dobrą lub bardzo dobrą sytuację finansową firmy (zależność istotna statystycznie) [zob. tab. 3.].

Tabela 3. Nastawienie do ryzyka w sprawach biznesowych a wyniki finansowe, 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=1100).

Ryzykowne zachowania firm

Jak widać z poprzednich analiz, akceptacja ryzyka przyczynia się do większej aktywności gospodarczej oraz ma raczej pozytywny wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zdarzają się jednak sytuację, w których granica akceptowalnego ryzyka zostanie przekroczona i przedsiębiorstwa mogą ponieść wysokie straty. Zgodnie z wynikami badań Szczepaniec, Kulawczuk i Jurkiewicz (2021) 8,8% przedsiębiorców podejmowało duże ryzyko w sprawach biznesowych (w wyniku czego firma mogła ponieść wysokie straty) [zob. tab. 4].

Tabela 4. Podejmowanie dużego ryzyka w sprawach biznesowych (w wyniku czego firma mogłaby ponieść duże straty)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=1100).

Przedsiębiorcy podejmujący tak duże ryzyko w sprawach biznesowych, że firma mogłaby ponieść wysokie straty, relatywnie częściej (niż pozostali) deklarowali: podejmowanie inwestycji w ostatnim roku (zależność byłaby istotna statystycznie przy poziomie istotności 0,10), plany inwestycyjne na kolejny rok (zależność byłaby istotna statystycznie przy poziomie istotności 0,10), wprowadzanie innowacji (zależność istotna statystycznie), korzystanie z kredytów (zależność nieistotna statystycznie), prowadzenie eksportu / importu oraz zmniejszanie zatrudnienia (zależność byłaby istotna statystycznie przy poziomie istotności 0,10) [zob. tab. 5.].

Tabela 5. Podejmowanie dużego ryzyka (związanego z potencjalnymi wysokimi stratami) a zachowania gospodarcze, 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=1100).
Przedsiębiorcy podejmujący duże ryzyko (związane z potencjalnymi wysokimi stratami), relatywnie częściej (niż pozostali) deklarowali: wzrost (ale też spadek) obrotów oraz zysków, złą lub bardzo złą kondycję finansową, a także problemy z płynnością [zob. tab. 6.]. Wyniki mogą oznaczać, że część podmiotów podejmujących nadmierne ryzyko może osiągnąć sukces, jeżeli inwestycje i innowacje, które częściej podejmują i wdrażają, okażą się trafione. W innym przypadku pojawią się straty. Poza problemami z płynnością, gdzie zależność byłaby statystycznie istotna przy poziomie istotności 0,10, pozostałe zależności były nieistotne statystycznie.
Tabela 6. Podejmowanie dużego ryzyka (związanego z potencjalnymi wysokimi stratami) a wyniki finansowe, 2014
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych (n=1100).

Podsumowanie

Ryzyko jest nieodłączną częścią działalności gospodarczej. Każdy, kto ją podejmuje, powinien zdawać sobie sprawę z tego, że własny biznes to nie tylko sukcesy, wyższe dochody, ale także możliwość niepowodzenia. Jednak bez podejmowania ryzyka trudno myśleć o starcie oraz zwiększeniu skali działalności firmy.

Z badań empirycznych wynika, że przedsiębiorcy wykazujący wyższy poziom akceptacji ryzyka w sprawach biznesowych częściej: podejmują inwestycje, deklarują plany inwestycyjne na kolejny rok, wprowadzają innowacje oraz prowadzą eksport lub import. Dodatkowo relatywnie częściej notują wzrost obrotów oraz zysków, a rzadziej spadek tych wskaźników. Częściej wskazują także na dobrą lub bardzo dobrą sytuację finansową firmy.

Polscy przedsiębiorcy najczęściej podejmują umiarkowane ryzyko. Jednak zdarzają się i tacy, którzy przekraczają pewną granicę ryzyka, co przy niepowodzeniu projektu może wiązać się dużymi stratami.

Bibliografia

Busenitz L., Barney J. (1997), Biases and heuristics in strategic decision-making: Differences between entrepreneurs and managers in large organizations, “Journal of Business Venturing”, 12(1), 9–30.

Busenitz L. (1999), Entrepreneurial risk and strategic decision making: it’s a matter of perspective, “The Journal of Applied Behavioral Science”, Vol. 35 No. 3, 325-40.

Bernstein P. (1997), Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG Press, Warszawa, s.XIX cytowane za Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., Węgrzyn R., Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2019, s. 293.

Cooper A., Woo C., Dunkelberg W. (1988), Entrepreneurs’ perceived chance of success, „Journal of Business Venturing”, 3 (3), 97–108.

Drucker P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, s. 35-37.

Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Ryzyko [28.12.2020].

Forlani D., Mullins J. (2000),  Perceived risks and choices in entrepreneurs’ new venture decisions, „Journal of Business Venturing”, 15, 305–322.

Gimeno J., Folta T., Cooper A., Woo C. (1997), Survival of the fittest? Entrepreneurial human capital and the persistence of underperforming firms, “Administration Science Quarterly”, 42, 750–783.

GUS (2020a), Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w 2019 r., Warszawa.

GUS (2020b), Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2014–2018, Warszawa.

Lumpkin G., Dess G. (1996), Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance, “The Academy of Management Review”, 21 (1), 135– 172.

March J., Shapira Z. (1987), Managerial perspectives on risk and risk-taking, “Management Science”, 33 (11), 1404–1418.

Mayo H. (1997), Wstęp do inwestowania, The Dryden Press, Warszawa.

Palich L., Bagby D. (1995), Using cognitive theory to explain entrepreneurial risk-taking: challenging conventional wisdom, „Journal of Business Venturing”, 10 (6), 425–438.

Piecuch T. (2010), Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa.

Stewart Jr. W., Roth P. (2001), Risk propensity differences between entrepreneurs and managers: a meta-analytic review, “Journal of Applied Psychology”, 86 (1), 145–153.

Szczepaniec M., Kulawczuk P., Jurkiewicz T. (2021), Finanse behawioralne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: jak unikać błędów w biznesie i podejmować optymalne decyzje, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.

Van Praag C., Cramer J. (2001), The roots of entrepreneurship and labour demand: individual ability and low risk aversion, “Economica”, Vol. 68, No. 269, 45-62.

O autorze:

dr hab. Marek Szczepaniec

profesor Uniwersytetu Gdańskiego; specjalizuje się w badaniach: kapitału ludzkiego, kapitału relacyjnego, przedsiębiorczości, finansów behawioralnych, ekonomii przestępczości; autor lub współautor m.in. monografii: Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych oraz Finanse behawioralne mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Jak unikać błędów w biznesie i podejmować optymalne decyzje?, a także ponad 100 artykułów naukowych i raportów z badań; ma ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie badań marketingowych oraz doradztwa dla biznesu.