StartPL

dr Tomasz Czuba

Ryzyka w działalności przedsiębiorstw i sposoby zabezpieczenia się przed nimi

Ryzyko jest pojęciem uniwersalnym, a przez to często złożonym i wieloznacznym. Opisując je najprościej – to zdarzenie, które może zaistnieć ale nie musi (Ronka-Chmielowiec 2016). Ryzyko jest zjawiskiem dynamicznym, zależnym od czasu i niekonieczne ograniczone jest skalą. Jeśli ryzyko wystąpi, to może przynieść stratę lub zysk. Pojęcie ryzyka występuje w różnych dziedzinach nauk, przez co jest pojęciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania również w znaczeniu ryzyka ubezpieczeniowego.

Źródło: www.pexels.com

Z ryzykiem kontakt ma każdy podmiot gospodarczy. Według stanu bazy REGON na dzień 30.06.2020 wpisanych było 4 573 499 osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (bez osób fizycznych prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). W tej liczbie zawierają się więc wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce niezależnie od wielkości zatrudnienia. Wśród zarejestrowanych w bazie REGON podmiotów, przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 osób (określane jako MSP) stanowią 99,9%, a ich liczba wynosi 4 550 885. Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 249 osób to zatem liczba 4 312. Wśród przedsiębiorstw MSP w bazie REGON przedsiębiorstwa mikro stanową 96,3%, a ich liczba wynosi obecnie 4 386 809. Według podstawowego rodzaju działalności odnotowanego w bazie Regon najwięcej wśród przedsiębiorstw mikro jest firm o profilu usługowym, dalej handlowych, budowlanych i produkcyjnych.

Rysunek 1. Branże firm mikro wg. danych REGON

Źródło: GUS, baza REGON.

Wspomniana wcześniej charakterystyka polskich MSP powoduje, że 96% spośród tych firm stanową firmy mikro i to właśnie one w najmniejszym stopniu korzystają z ubezpieczeń. Badania realizowane w latach 2008-2015 przez firmę Qualifact wskazują, że parametr korzystania z ubezpieczeń przez sektor MSP wynosił w tych latach w przedziale 73-76% (Raport z badania Finanse MSP – Rynek usług ubezpieczeniowych w latach 2008-2015). Patrząc szerzej na powyższe dane warto zwrócić uwagę, że duża liczba firm mikro wpływa na taką wartość odsetka firm korzystających z ubezpieczeń. Przyglądając się osobno firmom małym (10-49 zatrudnionych) oraz średnim
(50-249 zatrudnionych) zakres korzystania z ubezpieczeń zawiera się w przedziale
84-100%, zatem najsłabiej zabezpieczone przed różnymi ryzykami są  firmy mikro. Zgodnie z wynikami badania zakres korzystania z ubezpieczeń wśród firm mikro osiąga poziom 78%, co oznacza, że prawie co 5 firma mikro nie korzysta z żadnych ubezpieczeń. Branże wśród firm mikro korzystające w najszerszym zakresie z ubezpieczeń to produkcja (85%), dalej budownictwo (83%), handel (82%) i na końcu usługi (74%). Należy jednocześnie nadmienić, że zgodnie z danymi REGON firmy usługowe w segmencie firm mikro stanową aż 56% wszystkich takich firm. Badanie przedsiębiorstw MSP pozwoliło również na identyfikację ryzyk  występujących przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

                Respondenci oceniali zakres występujących zagrożeń przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz stopień zabezpieczenia przed tymi  zagrożeniami. Oceny dokonano w skali 1-6, gdzie 1 – oznaczało nieważne ryzyko / brak zabezpieczenia przed ryzykiem, a 6 – oznaczało najwyższy stopień ważności ryzyka / najwyższy stopień zabezpieczenia przed ryzykiem. Spośród ocenianych zagrożeń za najważniejsze uznano: pożar (3,73 pkt.), zniszczenie mienia (3,41 pkt.) oraz kradzieże dokonywane przez inne osoby / wandalizm (3,38 pkt.). Najmniej istotne zagrożenia w prowadzeniu działalności, to: kradzieże dokonywane przez pracowników (2,35 pkt.), powódź (2,52 pkt.) oraz przerwy w działalności firmy (w wyniku np. zakłócenia dostaw energii, awarii itp.) (2,62 pkt.).

Dane sugerują, że przedsiębiorcy czują się niedostatecznie zabezpieczeni przed ryzykiem związanym z: kradzieżami dokonywanymi przez inne osoby / wandalizmem (różnica w ocenie stopnia zabezpieczenia i poziomu zagrożenia wyniosła -0,15 pkt.), niewypłacalnością dłużników (-0,25), zniszczeniem mienia (-0,21) oraz pożarem (-0,13).

                Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ryzyka kradzieży dokonywanych przez pracowników (różnica w ocenie stopnia zabezpieczenia i poziomu zagrożenia wyniosła 0,2 pkt.) oraz powodzi (0,40 pkt.) [ocena stopnia zabezpieczenia jest wyższa niż zagrożenia].

Tabela 1. Ocena ważności zagrożeń oraz stopień zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w prowadzeniu firmy (ogółem MSP)

Źródło: QUALIFACT, Finanse MSP – Rynek usług ubezpieczeniowych 2015.

Poniższe tabele pokazują  szczegółowe oceny ważności zagrożeń oraz stopień zabezpieczenia przed zagrożeniami w trzech segmentach podmiotów gospodarczych: firmach mikro, małych i średnich. Widać, że wraz ze wzrostem skali działalności rośnie stopień świadomości zagrożeń dla biznesu, a także poziom zabezpieczenia przed nimi.

Tabela 2. Ocena ważności zagrożeń oraz stopień zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w prowadzeniu firmy (firmy mikro)

Źródło: QUALIFACT, Finanse MSP – Rynek usług ubezpieczeniowych 2015.

Tabela 3. Ocena ważności zagrożeń oraz stopień zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w prowadzeniu firmy (firmy małe)

Źródło: QUALIFACT, Finanse MSP – Rynek usług ubezpieczeniowych 2015.

Tabela 4. Ocena ważności zagrożeń oraz stopień zabezpieczenia przed zagrożeniami występującymi w prowadzeniu firmy (firmy średnie)

Źródło: QUALIFACT, Finanse MSP – Rynek usług ubezpieczeniowych 2015.

Zarządzanie ryzykiem łączy w sobie szereg elementów (Sangowski 1998):

  • kontrolowanie ryzyka – jako forma prewencyjna na etapie decyzji o ubezpieczeniu.
  • transfer ryzyka – przeniesienie ryzyka na wyspecjalizowany podmiot.
  • dywersyfikacja ryzyka – podział ryzyka na grupę objętych zbliżonym ryzykiem.
  • finansowanie ryzyka – wypłata świadczenia/odszkodowania za cenę opłacanej składki.
  • zatrzymanie (retencja) ryzyka- udział własny ustalony w umowie ubezpieczenia polegający na pokryciu przez ubezpieczającego części wartości szkody w wypadku zaistnienia zdarzenia.

Jednym ze sposobów redukcji lub ograniczenia ciężaru niekorzystnych zdarzeń losowych, które niosą ze sobą konsekwencje finansowe jest ubezpieczenie. Funkcją ochrony ubezpieczeniowej jest właśnie wyrównanie szkód i ma ona najczęściej wymiar finansowy. W aspekcie ekonomicznym ochrona ubezpieczeniowa pozwala zastąpić znaczącą, jednak niepewną stratę finansową stosunkowo niewielkim określonym kosztem jakim jest składka ubezpieczeniowa. Ze społecznego punktu widzenia ubezpieczenie jest narzędziem łączenia jednorodnych zagrożeń w grupy w sposób umożliwiający przewidywanie szkód dla grupy jako całości. Istotą ubezpieczenia jest założenie, że suma podmiotów narażonych na negatywne konsekwencje zdarzeń losowych jest znaczącą wyższa niż liczba podmiotów, dla których dane ryzyka zaistnieją.

Istotą ubezpieczenia jest rozłożenie (repartycja) ryzyka strat lub konieczności finansowego pokrycia nadzwyczajnych potrzeb na większą liczbę podmiotów uiszczających składki na fundusz ubezpieczeniowy, chodzi tu o podmioty zagrożone takim samym lub podobnym niebezpieczeństwem. Organizacja funduszu związana jest ściśle z jego przeznaczeniem i rodzajem ubezpieczenia (Uruszczak 1994).

Z ubezpieczeniowego punktu widzenia można wyróżnić dwa podstawowe podziały ryzyka:

  • ryzyko czyste – charakteryzuje się tym, że jego realizacja niesie wyłącznie stratę, a brak realizacji nie przynosi ani zysku, ani straty; przykładem może tu być wystąpienie szkody (np. pożar, kolizja drogowa);
  • ryzyko spekulatywne – w odróżnieniu do czystego może mieć trzy możliwości realizacji: stratę, zysk oraz brak starty i zysku (ryzyko nieudanej inwestycji, niekorzystnej zmiany kursu walut) (Ronka-Chmielowiec 2016).

W praktyce ochroną ubezpieczeniową obejmuje się wyłącznie ryzyko czyste.

                Oceną ryzyka na potrzeby zakładu ubezpieczeń dokonuje underwiter. Ubezpieczyciel szacuje czy konkretne ryzyko może zostać przyjęte do ochrony w związku z prawdopodobieństwem jego zaistnienia (Maleszka 2000). Jest to podstawa podjęcia wszelkich decyzji reasekuracyjnych i ubezpieczeniowych poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń. W wypadku ubezpieczeń na życie oceny ryzyka dokonuje się na podstawie kilku czynników, które obejmują m.in. stan zdrowia klienta i czynniki prowadzące do skrócenia czasu życia klienta. Jest to istotny moment, gdyż po zawarciu umowy ubezpieczenia zakład nie ma możliwości kontrolowania zachowania ubezpieczonego i jego nawyków. W wypadku ubezpieczeń majątkowych można pozwolić na uogólnienie procesu oceny ryzyka, ponieważ przed każdą umową ubezpieczeniową na przedstawicielu zakładu ubezpieczeń stoi obowiązkowe określenie wartości maksymalnych strat, jakie mogą zaistnieć z określonych ryzyk przyjętych do umowy.

 

Literatura:

 

Maleszka L., Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach, Poznań 2000.

Ronka-Chmielowiec W.,  Ubezpieczenia, C.H. Beck, Warszawa 2016.

Qualifact,  Finanse MSP – Rynek usług ubezpieczeniowych, Gdańsk, 2008-2015.

Sangowski T., Ubezpieczenia gospodarcze, Warszawa 1998.

Uruszczak W., Umowa ubezpieczenia [w:] S. Włodyka Prawo umów w obrocie gospodarczym, Kraków 1994.

O autorze:

dr Tomasz Czuba

specjalizuje się w badaniach: rynku ubezpieczeń, zarządzania marką, kapitału relacyjnego, strategii marketingowych; jest autorem lub współautorem ponad 100 artykułów naukowych i raportów z badań; ma ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie badań marketingowych oraz doradztwa dla biznesu.